Değişim Manifestosu

Medeniyet, insanlığın şimdiye kadar ortaya çıkardığı en büyük ortak başarıdır. Hiçbir etnik kökene, kültüre, dine, ülkeye ve ideolojiye ait olmayan medeniyet, kollektif bir çabanın ve birlikteliğin ürünüdür. Ayrıştırıcı her türlü fikir insanoğlunu geriye götürmekte ve sorunlar doğurmaktadır. Mantıkla ve bilimsel gerçeklerle uyuşmayan; dinlerde, kültürlerde ve geleneklerde yeri olmayan bu ayrımcılık, küresel ölçekte bir probleme dönüşmüştür.

Toplumları oldukça ağır bir biçimde etkileyen bu problemin birden fazla kaynağı bulunmaktadır. Bilgisizlik ve öğrenme karşıtlığı, her problemde olduğu gibi burada da birinci sıradadır. Bilimsel gerçeklere karşı oluşturulan önyargı, teknoloji düşmanlığı ve eğitim karşıtlığı da problemi besleyen diğer unsurlardır. İnsanları tekdüze hale getiren ve farklı olanlara karşı düşmanlık besleyen ideolojiler söz konusu problemin doğuş noktalarıdır.

Bahsedilen sorun kaynakları, sayısız sonuca yol açmaktadır. Yabancı dil karşıtlığı, zenofobi, bilim insanlarına yönelik karalama kampanyaları, eğitimli insanlara karşı takınılan tavır, toplumsal ölçekte güvensizlik ve hemen hemen her yerde ortaya çıkan kutuplaşma bu sonuçlardan yalnızca birkaçıdır.

Çözüm açıkça ortadadır: İnsanlık, değişime ihtiyaç duymaktadır. Farklılıklara saygı, bilime güven, bilgiye yönelik istek, ortak yaşama ve çalışma kültürü geliştirilmelidir. İnsanların kimlikleri etnik köken, din, dil, renk üzerine kurulmamalıdır. Toplumların değeri konuştukları dile göre değil farklı olana duydukları saygıyla ölçülmelidir. Daima değişim ve gelişim, herkesin ortak amacı olmalı ve yeni nesiller bu ilkeler üzerine yetiştirilmelidir.